تعبیر خواب عالم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب عالم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب عالم

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه عالم يا فقيه شد و بيننده جاهل بود، دليل است بر زبان مردم افتد به بدي. اگر عالم بود، علم او زياده گردد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه مردم را علم مي گفت و بيننده عالم نبود، به حيله مردم آن ديار را مسخر خود گرداند. اگر بيننده عالم بود، جاه و بزرگي يابد، اگر بيننده به واسطه علم از مردم عطا بستد، دليل است از مردم رشوه ستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر بيننده اين خواب ها عالم بود، بر چهار وجه بود.

اول: بزرگي وبزرگواري.

دوم: عزت واحترام .

سوم: قبول مردم (مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن).

چهارم: ولايت وفرمانروايي يافتن.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.