تعبیر خواب طاس

 

برای مشاهده « تعبیر خواب طاس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب طاس

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن طاس، دليل بر زني بود خدمتكار یا كنيزكي خردسال بود. اگر بيند طاسي داشت، دليل كه زن خادمه به خانه برد، يا كنيزكي بخرد. اگر بيند طاس از وي ضايع شد، دليل كه زن خادم يا كنيزك از وي جدا گردد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند طاس پر آب داشت و بخورد، دليل كه از كنيزك فرزند آورد. اگر بيند طاس بشكست و آب بماند، دليل كه كنيزك بميرد و فرزند بماند. اگر آب بريخت و طاس بماند، دليل كه كنيزك بماند و فرزند بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن طاس در خواب بر چهار وجه است.

اول: زني خادم (زني خدمتکار).

دوم: كنيزك.

سوم: فرزند.

چهارم: منفعت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.