تعبیر خواب ضعيفي

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ضعيفي » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ضعيفي

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي در خواب بيند سروي ضعيف شد، دليل نقصان جاه و بزرگي بود. اگر بيند چشم او ضعيف شد، دليل كه دختر يا زن او بميرد. اگر در خواب بيند، بيني او ضعيف گشته بود. دليل كه جاهش كم شود. اگر دهن خود را ضعيف بيند، دليل كه روزي بر وي تنگ شود. اگر بيند گردنش ضعيف بود، دليل كه امانت مردم در گردن او باشد. اگر دوش خود را ضعيف بيند، دليل كه زنش رنجور شود. اگر بازوي خود را ضعيف بيند، دليل كه زنش رنجور شود يا حال برادر يا فرزندش بد شود. اگر ساعد خود را ضعيف بيند، دليل كه حال دخترش ضعيف شود. اگر سينه خود را ضعيف بيند، دليل كه راه سخاوت بگذارد. اگر شكم خود را ضعيف بيند، دليل كه پناه او ضعيف بود. اگر دل خود را ضعيف بيند، دليل كه تدبير و راي او گم شود. اگر سرين را ضعيف بيند، دليل كه حالِ مهتري از خويشان او ضعيف گردد. اگر همه تن خود را ضعيف بيند، دليل كه غمگين و مستمند شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.