تعبیر خواب صوفي شدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب صوفي شدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب صوفي شدن

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان در خانقاه مجاور نشست، دليل كه دست از دنيا بردارد و به كار آخرت پردازد. اگر بيند كه از ميان صوفيان بيرون رفت، دليل كه ميل او به كار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن صوفي شدن در خواب بر چهار وجه است. اول: بازداشتن از دنيا. دوم: از خلق كناره گرفتن. سوم: پيوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به كسي نداشتن .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.