تعبیر خواب صندل

 

برای مشاهده « تعبیر خواب صندل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب صندل

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب بيند كه صندل داشت، دليل است كه مردم مدح و ثناي او گويند. اگر بيند كه صندل سفيد داشت، دليل كه از بزرگي منفعت بيند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرين. دوم: خيرو بركت. سوم: جاه و حرمت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.