تعبیر خواب شکار

برای مشاهده « تعبیر خواب شکار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شکار

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند در خواب شكار مي كرد، گوسفند كوهي يا گاو كوهي يا گورخري و گوشت آن بخورد، دليل منفعت بود.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر به خواب بيند شكاري را به دام گرفت، دليل است كه طالب زنان بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن شكاركردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطيف و خوشايند.

دوم: دادن بوسه.

سوم: منفعت.

چهارم: فرزند.

پنجم: مال.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ يا تير و کمان تحصيل معاش از طريق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز کوهي و غيره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصيل مال حرام از راه ناصواب است همين طور شکار حيوانات حرام گوشت ديگر. شکار افکندن حيوانات وحشي و قوي چيرگي بر دشمن تعبير شده است.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن صيد کردن روزي حلال بود

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول شكار كردن هستيد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به هدفي دست نيافتني مي كوشيد .

2ـ اگرخواب ببينيد در پي شكاري به كوه مي زنيد ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست مي يابيد و بر موانع غلبه خواهيد كرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.