تعبیر خواب شيطان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شيطان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شيطان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

شيطان : جستن از خطر

حر ف زدن با شيطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن شيطان خلال دين باشد

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن ابليس در خواب ، براي كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و مير ميان حيوانات مزرعه و بيماري بين اعضاي خانواده آنهاست . براي ورزشكاران نشانة آن است كه بايد در تمرينهاي خود دست به كارهاي افراطي نزنند . زيرا سلامت آنها در معرض خطر است . براي واعظ نشانة آن است كه  در تبليغات مذهبي خود بيش از اندازه متعصب و افراطي است .

2ـ اگر خواب ببينيد ابليس چهره اي زشت دارد و لباسهايي جواهر نشان بر تن كرده است و سعي مي كند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است كه افراد بي قيد و بند مي كوشند با چاپلوسي از شما سوء استفاده كنند . اگر دختران چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه بايد از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ كنند . احتمال دارد افراد بيگانه پول و جواهرات آنها را بربايند .

3ـ ديدن شيطان نشانة نوميدي است حتي در رؤياها نيز بايد باز شر ابليس گريخت .

4ـ اگر خواب ببينيد ابليس در هيئت شاهانه اي شما را به سوي خود مي كشد ، نشانة آن است كه به دام دشمنان مي افتيد . اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه به وسيلة فردي عياش از انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.