تعبیر خواب شوهر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شوهر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شوهر

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد شوهرتان شما را ترك مي گويد ، علامت آن است كه مدتي روابطي تلخ بين شما و شوهرتان حكمفرما خواهد بود . اما تلخيها با آشتي و صميميت به پايان مي رسد .

2ـ اگر خواب ببينيد شوهرتان با شما بدرفتاري مي كند ، نشانة آن است كه شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد شوهرتان مرده است ، علامت آن است كه به اندوه و نااميدي گرفتار خواهيد شد .

4ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پريده و ناراحت ببينيد ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانواده مدتي بيمار و بستري خواهد شد .

5ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببينيد ، علامت آن است كه خانه لبريز از شادماني مي گردد و آينده اي درخشان در انتظار شماست .

6ـ اگر شوهر خود را در خواب بيمار و بستري ببينيد، علامت آن است كه شوهرتان با شما بدرفتاري خواهد كرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

7ـ اگر خواب ببينيد شوهرتان به زني ديگر دل بسته است ، علامت آن است كه شوهرتان بع زودي از محيط خانواده دلسرد مي شود و در جستجوي خوشبختي به جايي ديگر مي رود .

8ـ اگر خواب ببينيد شوهر خود را دوست نداريد ، نشانةآن است كه فرصتهايي نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهيد كرد .

9ـ اگر دختري خواب ببيند شوهر دارد ، نشانة آن است كه مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زيرا فاقد زيبايي است .

10ـ  اگر خواب ببينيد شوهرتان دور از شما زندگي مي كند ، نشانة آن است كه محيط هاي ناسازگار و ناخوشايند مانع تفاهم شما با شوهرتان مي شود .

11ـ اگر خواب ببينيد شوهرتان صاحب مقامي است و طرفداراني دارد ، نشانة آن است كه دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.