تعبیر خواب شلغم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شلغم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شلغم

 

ديدن شلغم به خواب، دليل است بر غم و اندوه. اگر بيند كه شلغم به كسي داد، دليل كه زحمتي به كسي رساند.

 

جابر مغربي گويد :

ديدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بيند كه شلغم از خود دور كرد، دليل است كه از غم و غصه و اندوه و گرفتاري برهد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن شلغم در خواب چندان خوب نيست چه پخته باشد چه خام . شلغم را به عنوان غايت چيزهاي بد و دوست نداشتني و بي معني مثال مي زنند لذا در خواب هاي ما گوياي غم هائي هستند که نفرت و انزجار ديگران را بر مي انگيزانند. شلغم گرفتن از ديگران نشان آن است که دهنده شلغم براي شما ناراحتي فکري به وجود مي آورد و اگر در خواب شما به کسي شلغم بدهيد اين شما هستيد که او را مي آزاريد و مي رنجانيد. مشاهده کشت شلغم نيز تعبير خوشي ندارد و گوياي آن است که شاهد و ناظر اموري خواهد بود که کلا رنج دهنده و آزار رساننده است.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است كه آينده اي درخشان خواهيد داشت ، و از پيروزيهاي خود پيوسته سرمست خواهيد شد .

2ـ خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد .

3ـ سوا كردن و خريدن شلغم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهايي كه زندگي در اختيار شما خواهد گذاشت ، به خوبي استفاده خواهيد كرد و ثروتي براي خود گرد خواهيد آورد .

4ـ خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است  كه به اندوه و يأسي شديد دچار خواهيد شد .

5ـ اگر دختري خواب ببيند شلغم مي كارد ، علامت آن است كه دارايي قابل توجه اي به ارث خواهد برد ، و با مردي خوش قيافه ازدواج خواهد كرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.