تعبیر خواب شتر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شتر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شتر

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي رود، دليل كند به سفر رود. اگر بيند بر اشتري جولان همي كرد، دليل است غمگين و متفكر شود. اگر بيند بر اشتري نشسته بود و راه گم كرده مي راند و ندانست راه راست كجاست، دليل است در راه خويش فرومانده و هيچ تدبير نتوان ساخت. اگر بيند ماده شتري يافت، دليل است بر اين كه زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. اگر بيند اشتر از وي روي بگردانيد و مطيع او نشد، دليل است اندوهگين شود.

حضرت دانيال گويد :

اگر بيند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دليل كه بر مردي بزرگ غلبه كند. اگر بيند با اشتري جنگ و نبرد مي كرد، دليل است با مردي عجمي كه دشمن بود وي را، خصومت افتد. اگر بيند كه رمه اشتران را همي چرانيد و دانست از ملك او بود، دليل كند كه وي را ولايتي بود و به مردم آن ولايت فرمانروا شود. اگر بيند اشتر را همي دوشيد ، دليل است از پادشاه مال يابد بر قدر ان شير كه دوشيده بود. اگر بيند به جاي شير از پستان شتر خون آمد، دليل است آن مال كه بدون رسد حرام بود. اگر بيند ماده شتري كسي بدو بخشيد، يا از كسي بخريد، دليل كه زن خواهد يا كنيزك بخرد. اگر بيند ماده شتري كه از او بود بگريخت يا دزد برد،دليل است از زن جدا شود يا در ميان ايشان خصومت افتد. اگر بيند ماده شتر او بمرد، دليل كه زنش بميرد. اگر بيند كه شتر بچه آورد، دليل كه زنش بچه آورد و مالش زياد شود. اگر ماده شتري ديد به اميدي كه دارد برسد. اگر بيند كه گوشت اشتر مي خورد، دليل است بيمار گردد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كسي گوشت اشتر بسيار بدو داد، دليل است مال يابد به قدر گوشت اشتر. اگر بيند كه اشتر را قرباني مي كرد و گوشت او را به هر كسي مي داد، دليل كه مردي بزرگ در آنجا قرباني شود يا بميرد. اگر بيند كه اشتري مجهول در پس او همي آيد، دليل كه سرگشته و متفكر شود. اگر بيند كه اشتري را قهر و زبون خويش كرد، دليل است دشمن را مقهور خويش كند. اگر بيند كه رمه اشتران در زميني يا در دهي جمع مي گرديد،دليل است در آنجا دشمن جمع شود، يا سيل در آنجا خرابي كند يا بيماري در مردم آن موضع مستولي شود. اگر بيند كه اشتران بار گندم و جو داشتند، دليل است از آن دشمن در آنجا خير و بركت بود.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه مال يابد. اگربيند كسي وي را شتري داد، دليل كه به قدر و قيمت آن منفعت يابداز كسي. اگر بيند كه قومي شتري بكشتند و گوشت آن قسمت كردند، دليل كند كه در آن موضع مردي دارا بيمرد و مال وي را قسمت كنند به ميراث.

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر بيند كه اشتران بسيار داشت و دانست كه آن جمله ملك وي است و از اشتران اعرابي بودند، دليل است در ديار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمي بودند، دليل است در ديار عجم پادشاه گردد. اگر زني بيند اشتري با بخورد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد و بدانكه پوست اشتر نيز همين. دليل را دارد و بعضي از معبران گفته اند: ميراث يابد. اگر بيند كه اشتر با او سخن گفت، دليل است خير و نيكي بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن اشتر درخواب بر ده وجه بود.

اول: پادشاه عجمي،

دوم: مردي امير،

سوم: مرد مومن،

چهارم: سيل،

پنجم: فتنه و آشوب،

ششم: آباداني،

هفتم: نصيب شدن زن ،

هشتم: حج،

نهم: نعمت،

دهم: مال

اشتر عربي، دليل بر مردم عرب كند و اشتر عجمي، دليل بر مردم عجمي و بدانكه اشترباني به تاويل خداوند به تدبير و ولايت بود و راست كننده كارها بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود نمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گوياي مسافرت است براي بيننده خواب. داشتن شتر هاي بسيار در حالي که در عالم خواب مي دانيد آن همه شتر به شما تعلق دارد دست يابي به مال و منال بسيار است آميخته به برتري و حکم روائي. شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير دوشيدن از شتر و خوردن شير شتر بهره مندي از مال زن است. نوشيدن شير شتر بشارت سفر زيارتي نيز هست. اگر ديديد بر شتري نشسته ايد و شتر بي هدف جست و خيز مي کند و اين طرف و آن طرف مي رود غمي و اندوهي براي شما مي رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بوديد مشکلي در زندگي شما پيش مي آيد که از حل آن عاجز مي مانيد. چنان چه ديديد شتران بسياري جائي جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را مي شناسيد حادثه اي پيش مي آيد که جنبه عام دارد و شما را نيز شامل مي شود. مثل سيل جاري مي شود يا زلزله اتفاق مي افتد يا بيماري همه گير بروز مي نمايد. خون شتر مال حرام است. اگر ديديد شتري کف به دهان آورده و مي غرد کسي که از شما غوي تر است عليه شما خشم مي گيرد و اگر ديديد شتري را به ريسمان بسته ايد و مي کشيد کسي قوي تر از خودتان را مطلع مي کنيد. اگر شتر خشمگين را نشانديد و بر او سوار شديد پيروزي بزرگي تحصيل مي کنيد. اگر پشم شتر داشتيد مالي نصيب شما مي شود و اگر ديديد در خواب زانوي شتري را مي بنديد در کار بزرگي تدبير مي کنيد و موفق مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شتر : کار و تلاش در پيش روي شماست

نوازش کردن شتر : شخصي از شما سواستفاده خواهد کرد

شتر با بار : ارثي از دور دستها به شما خواهد رسيد

سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت

زدن شتر : شما بي جهت به يک دوست تعدي خواهيد نمود

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن شترجهاز دار رفتن به کعبه يا کاري که ثوابي در آن حد دارد

ديدن شتر بي جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهي مهتر گردد

اگر بر شتر سوار شده دولت يابد

اگر مهار شتر در دست مي کشد بر گروهي حکم کند

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد شتري در حال كشيدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترين اميدهاي شما را بر باد خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببينيد شتري از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارايي فراواني از طريق استخراج معدن به دست خواهيد آورد .

3ـ اگر گله شتري در خواب ببينيد ، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه فكر مي كنيد ديگر كسي به ياري شما نخواهد آمد ، افرادي براي امداد به نزد شما خواهند آمد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *