تعبیر خواب شب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شب

 

اگر در خواب بيند شب تاريك بود، دليل غم و اندوه بود. اگر روشن بود يا ماهتاب، دليل خرمي بود.

 

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند شب تاريك راه مي رفت، دليل بر استقامت بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

شب بايد تاريک باشد اما هر تاريکي در خواب هاي ما شب نيست. گاه اتفاق مي افتد که خواب را درون ظلمت مي يابيم. اين تاريکي تعبير ديگري دارد و تعبير شب به آن اطلاق نمي شود ولي گاه نيز هست که تاريکي را مي بينيم و از ذهن ما مي گذرد که شب است در اين صورت بايد دنبال تعبير شب بگرديم. در روياهاي ما شب مجهول و راز است و هر چه تاريکتر و ظلماني تر باشد اين راز و مجهول بزرگتر و پيچيده تر مي باشد . چنانچه در خواب شب ببينيم و مشاهده کنيم که در ظلمت شب راه مي رويم با مجهول درازي رو به رو مي شويم که ما را به تکاپو و تلاش بر مي انگيزد و کوشش هائي در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل مي آوريم ولي اگر شب مهتابي و روشن بود و به علت نور ماه يا چراغ روشن شده و ظلمت طبيعي آن شکسته بود خوابي است نيکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگي مي دهد. اگر وامداري در خواب چنين شبي را ببيند که نور ماه آن را شکسته يا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را مي پردازد و همين طور بيمار اگر ببيند در شب تاريک چراغ دارد يا نور ماه بر او تابيده از بيماري شفا حاصل مي کند.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

شب سياه : جدال خانوادگي

شب پر ستاره : زندگي طولاني

شب نا آرام : ضرر و زيان بزرگ

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد تاريكي شب شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است كه سختي و مشقت كار بيش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد شب رخت مي بندد و سپيده سر مي زند ، علامت آن است كه اوضاع و احوال مشقت بار زندگي به سمت راحتي و فراغت پيش خواهد رفت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.