تعبیر خواب سقائی کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سقائی کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سقائی کردن

 

محمدبن سيرين گويد :

سقا در خواب، دليل بر مردي است كه ديندار بود. اگر بيند سقائي مي كرد و آب به مردم مي داد، دليل كه با مردم نيكوئي نمايد.

 

جابر مغربي گويد :

اگر بيند سقائي مي كرد و بي طمع بود، دليل است به كار آخرت مشغول شود. اگر بيند كه مشك پرآب بود و به كس نداد، دليل كه مال جمع كند و از آن خير نبيند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.