تعبیر خواب سرگين گردان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سرگين گردان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سرگين گردان

 

آن را به تازي جعل خوانند و ديدنش در خواب مردي است كه مال جمع نمايد.

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند جعلي فرا گرفت، دليل كه او را با مردي حرام خواره صحبت افتد اگر ديد او را بكشت، دليل كه مردي حرام خواره را بكشد اگر ديد جعل بسيار بر وي جمع آمدند، دليل كه در ميان حرام خوارگان گرفتار شود و وي را مضرت رسد اگر ديد جعلي را بخورد، دليل كه مال مردي حرام خواره خورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.