تعبیر خواب سرفيدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سرفيدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سرفيدن

 

محمدبن سيرين گويد :

سرفيدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم: سرفه خشك. سوم: سرفه كه بلغم بر آرد. چهارم: سرفه كه خون برآرد. پنجم: سرفه كه صفرا برآرد. اگر بيند به گاه سرفيدن بلغم برآورد، دليل كه نزد كسي شكايت نمايد از بلائي و رنجي كه به وي رسد، يا به سبب مال كه از او ضايع شود. اگر ديد سرفه خشك داشت، دليل كه شكايتي كند كه محال و بيهوده است. اگر ديد به وقت سرفيدن صفرا برآورد، دليل كه مردي بود بدخوي، كه هر كس از وي شكايت نمايد. اگر يدي پيش مهتري مي سرفد، دليل كه شكايت خود نزد مهتري نمايد. اگر بيند آهسته مي سرفيد، دليل كه غمخوار دين است.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر ديد مي سرفيد، دليل كه كسي شكايت از وي بكند. اگر ديد كه او را سرفه مي آمد، دليل ناتواني است.

جابر مغربي گويد :

اگر ديد سرفه در گلوي او بماند، چنانكه نتوانست برآرد، دليل است بر هلاك او. اگر ديد او را سرفه پيدا شد، از جمله سرفه پيران، چنانكه بلغم مي انداخت، دليل كه از غم و اندوه فرج يابد. اگر بيند او را سرفه جوانان پيدا گرديد، همين تاويل دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر كسي به خواب ديد كه مي سرفيد، دليل كه او را از پادشاه رنج و آفت رسد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.