تعبیر خواب ساختمان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ساختمان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ساختمان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ساختمان

نيمه ساز : روزهاي شلوغ

ساختمان در آتش : يک شادي که تشويش جاي آنرا گرفته

ساختمان مزين : خبرهاي خوب

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول ساختماني هستيد ، نشانة آن است كه در زندگي خود تغييري خردمندانه بوجود مي آوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد صاحب ساختماني شكوهمند هستيد ، علامت آن است كه از خانه اي كه فعلاً در آن زندگي مي كنيد به خانه اي بهتر نقل مكان خواهيد كرد .

3ـ ديدن ساختمانهاي قديمي و مخروبه در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه به آن اقدام كنيد ، شكست خواهيد خورد .

4ـ ديدن ساختماني بزرگ و باشكوه كه چمنزاري سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولاني و زندگي آسوده و سير و سياحت در كشورهاي دوردست است .

5ـ ديدن خانه هاي كوچك و نوساز در خواب ، نشانة شادماني و فعاليتهاي سودمند است .

6ـ ديدن ساختمانهاي كهنه و كثيف ، نشانة بيماري و شكست در عشق و كار است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.