تعبیر خواب زکام

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زکام » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زکام

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه يكي را ياخود را علت زكام بود، دليل است روزي اندك بيمار شود و زود شفا يابد و هرچه كه زكام صعب تر است، بيماري او بيشتر شود.

ابراهيم كرماني گويد :

زكام ديدن، دليل كند كه بر كسي خشم گيرد و زود صلح كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

زكام درخواب بر سه وجه است.

اول: بيماري اندك (بيماري کم و سبک).

دوم: خشم گرفتن بر كسي.

سوم: منفعت يافتن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل مي شود. زکام همچنان که در بيداري آب از سر و چشم و بيني انسان بيرون مي ريزد غم و اندوهي است که زدوده مي شود و از بين مي رود. عقده اي است که خالي مي گردد. اگر ببينيد آب از بيني شما مي چکد و اين به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بين مي رود. اما اگر ديديد ديگري زکام شده کسي بر شما خشم مي گيرد و تندي مي کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.