تعبیر خواب زوبين

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زوبين » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زوبين

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و جز از زوبين هيچ سلاح ديگر نداشت، دليل كه فرزند يابد. اگر بيند با زوبين سلاحهاي ديگر داشت، دليل كه او را از پادشاه خير و منفعت رسد و بر دشمن ظفر يابد.

جابر مغربي گويد :

اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و به جز از زوبين هيچ سلاح ديگر نداشت، دليل كه اورا فرزندي آيد. اگر بيند به كسي زوبين مي دانداخت، دليل كه آن را سخن بد گويد. اگر بين كسي به زوبين مجروح كرد، دليل كه بر كساني بهتان بندد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.