تعبیر خواب زهار

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زهار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زهار

 

زهار = برآمدگي بالاي آلت مرد و زن که در آن قسمت مو رشد مي کند .

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند در زهار خود مي نگريست و چنان پنداشت كه آنجا هرگز موي نبوده است، دليل كه كار او بسته شود.

اگر بيند بر زهار او موي بسيار رسته است، دليل كه غمگين و مستمند شود، به سبب زنان.

اگر بيند به زهارش رنجي و دردي پديد آمد، دليل كه به قدر آن وي را دردي و رنجي حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

زهار درخواب بر دو وجه است.

اول: زن.

دوم: مال.

هر زيادت و نقصان كه در زهار بيند، تاويل آن به زن و مال وي افتد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.