تعبیر خواب زمين

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زمين » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زمين

 

حضرت دانيال گويد :

زمين درخواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زميني بود فراخ و بزرگ و خاك آن زمين پاكيزه بود، دليل كه او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنانكه در ميان زنان ايشان را فضل و منزلت و جاه بود. اگر بيند زمين به غايت بزرگ شد، چنانكه پايانش پديدار نبود، دليل كه زن كند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنيا بسيار حاصل شود. اگر بيند در آن زمين نبات و سبزه مجهول بود و دانست كه ملك او بود، دليل كه آن كس مسلمان بِبود، به جهت آن كه سبزه درخواب، دين اسلام است.

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه در زمين سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دليل كه او را فضل و ديانت بود و سرانجام ثواب آخرت يابد. اگر بيند در صحرائي بود مانند بيابان و آن زمين را شناسد، دليل كه سفر دور كند. اگر بيند زمين را مي كند و خاكش ميخورد، دليل است مال يابد، به قدر آن خاك كه خورده باشد. اگر بيند در زمين ناپيدا شود، بي آن كه در آنجا جائي يا مغاكي بود، دليل كه هلاك شود. اگر بيند زمين را مانند چاه يا سردابه همي كند، دليل كه مال دنيا به مكر حيله بدست آورد. اگر بيند كه زمين او را فراگرفت، دليل كه درغم و مصيبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود. اگر بيند كه از زمين فراخ به زمين تنگ مي آمد، دليل است كه ازكاري تند به كار بد افتد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند زمين با وي سخن گفت و به خير نيكوئي وي را مژده داد، دليل كه در دين و دنيا خير بسيار كند، چنانكه مردمان را از آن شگفت ياد و بعد از وفات او را ياد كنند. اگر بيند زمين در زير پايش درنوشت، دليل كه آخر عمرش شده باشد. اگر بيند برخي از زمين در زير او پيچيد، دليل بر تنگي معيشت او كند. اگر بيند آن زمين معروف بود، نيكي معيشت خداوند زمين را باشد. اگر بيند زمين خود فراخ نموده است، دليل كه عمر خداوند زمين دراز بود. اگر بيند زمين را مي پيمود، دليل است به سفر رود.

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر ديد زمين را از بهر كشت مي شكافت، دليل كه به شغل بزرگي مشغول شود و از قبل زن منفعت يابد يا از سفر نعمتي بدست آورد. اگر كسي زمين خويش را آبادان بيند، دليل است كارش نيكو و قوي شود. اگر زمين را خراب ديد، دليل است كارش است كارش ضعيف گردد يا با كسي او را خصومت افتد. اگر كسي خود را در ميان زمين كِشته بيند، دليل كه او را با كسي انبازي بود، يا زني را به نكاح بخواهد. اگر كسي خود را در ميان زميني سرگشته بيند كه در آن گُل برآمده، دليل است كه زني پارسا و دينداري را به زني كند و از او فرزند آورد. اگر بيند گل فرو ريخت، دليل باشد كه فرزندش نماند. اگر بيند آب رود بيامد و زمين او را غرقه گردانيد و كشت را تباه كرد، دليل باشد كه از پادشاه سلامتي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن زمين درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: دنيا.

سوم: مال.

چهارم: ولايت و فرمانروائي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

معبران زمين را زن تشخيص داده اند و اين بدان سبب بوده که زمين باز دهي و سود بخشي دارد و زن نيز صاحب قدرت توليد مثل است و فرزنداني مي آورد که حاصل زندگي مرد هستند. اگر در خواب زميني سبز و خرم ديديد که معمور و مفرح بود و شماا احساس کرديد آن زمين به خودتان تعلق دارد کامياب مي شويد و زندگي شما به قدر وسعت آن زمين گستردگي خواهد يافت و روزگار را به خوشي سپري خواهيد کرد ولي اگر زميني ديديد که مخروبه و ويران بود و به جاي علوفه سبز، علوفه زرد و رنگ و پلاسيده در آن ديده مي شد زندگي بي حاصلي خواهيد داشت و عمر و زندگي شما با ناکامي و بدي خواهد گذشت. اگر ديديد که در زميني ناشناخته راه مي رويد راهي سفري مي شويد که اگر زيان نداشته باشد متضمن هيچ سودي هم نيست و اگر آن زمين را مي شناختيد به سفري مي رويد که براي شما سود دارد. اگر ديديد زميني داريد که در آن چيزي مي سازيد خوب است و اگر ديديد زميني هست که مقداري مصالح بنايي آن جا ريخته و حدس زديد که آن جا قبلا بنا ي ساختماني بوده و ويران شده خوب نيست خواب شما مي گويد شما وارث اندوهي مي شويد که در ايجاد آن دخالتي نداشته ايد. اگر ديديد از زميني سنگ يا شن جمع مي کنيد پولي بدست مي آوريد. شن ها و سنگ ها سمبل سکه هستند و پولي که به دست مي آوريد مسکوک است.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن زمين حاصلخيز در خواب ، نشانة سعادت و موفقيت است .

2ـ ديدن زمين سنگلاخ و غيرقابل كشت در خواب ، علامت نوميدي و تلخكامي است .

3ـ ديدن زميني كه در اثر خشك شدنِ دريا حاصل شده است ، نشانة آن است كه راههايي براي رسيدن به كاميابي و شادماني جلوي پاي شما نمايان خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد مالك زميني پهناور هستيد ، نشانة آن است كه روزي ثروتمند خواهيد شد .

5ـ اگر دختري خواب ببيند مالك زميني پهناور شده است ، نشانة آن است كه ميراثي به او ارث خواهد رسيد ، وي ناچار مي شود با صرفه جويي زندگي كند . زيرا ميراث او مردي فقير و خانه اي پر از فرزند است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *