تعبیر خواب زره

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زره

 

زره گر(زره ساز) در خواب مردي است كه ادب و فرهنگ آموزد مردمان را .

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند زره پوشيده بود، دليل كه از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند زره ضايع شد، دليل است دشمن بر وي خيره شود. اگر بيند كسي او را زره داد و در پوشيد، دليل كه آن كس با وي قهر كند و بعضي از معبران گويند: زره حصين دين است كه او نگاهدارد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند زره داشت، دليل كه ايمن بود از شر دشمنان . اگر بيند كه با زره سلاح پوشيده، دليل است از شر عامه و مكر دوست ايمن شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.