تعبیر خواب زالو

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زالو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زالو

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از اندام او مي مكيد، دليل كه دشمن بر او خيره گردد و بر قدر آن خون كه خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بكشت، دليل است بر دشمن ظفر يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد :

زالو عيالي است كه مال ديگران خورد نه مال خود. اگر بيند كه زالوي بسيار بر وي جمع شدند و خون او مي مكيدند، دليل است كه به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگين گردد.

 

جابرمغربي گويد :

اگر بيند كه زالو بر اندام وي بود، ليكن اندامش را نمي مكيد و گزندي نمي كرد، دليل است كه ازدشمن هيچ گزندي به وي نرسد. اگر بيند زالو درگلوي او شد، دليل كه دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتي كه از زالو به او رسيده از دشمن مضرت بيند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

زالو در خواب هاي ما دشمن است و آن چنان دشمني است که بدجوري پيله مي کند و دست بردار نيست. ديدن زالو در خواب خوش نيست بخصوص اگر سياه باشد و در عالم خواب ببينيد که به گلويتان چسبيده است. چنان چه در خواب ببينيد زالو به شکمتان چسبيده همسرتان با شما دشمني مي کند و اگر به دستتان چسبيده بود برادر يا فرزندتان به شما آسيب مي رساند و چنان چه به پلک چشمتان چسبيده بود دخترتان به شما بد مي کند و اگر به پشتتان چسبيده بود از جانب دوستانتان زيان مي بينيد. ابن سيرين نيز متذکر گرديده که زالو همسر است . چنان چه در خواب ببينيد که زالويي که خون شما را مکيده از بدن خود کنديد و دور افکنديد ياکشتيد بر خصم خويش چيره مي شويد ، اگر ببينيد که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمني مي کنيد.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن زالو در خواب ، علامت آن است كه دشمنان منافع شما را تصاحب مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد براي درمان بر تنتان زالو مي اندازيد ، علامت آن است كه يكي از اعضاي خانوادة شما دچار بيماري دردناكي خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد بر تن ديگران زالو مي اندازيد ، علامت آن است كه دوستان برايتان دردسري فراهم خواهند ساخت .

4ـ اگر خواب ببينيد زالو شما را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه در مكانهاي غيرمنتظره خطري تهديدتان مي كند . به اين خطا توجه كافي داشته باشيد!

5ـ ديدن چند زالو در خواب ، علامت شادماني و موفقيت در زندگي است . و همچنين رفتن به سفرهايي لذتبخش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.