تعبیر خواب روزها

 

برای مشاهده « تعبیر خواب روزها » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب روزها

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي به خواب بيند كه روز آدينه است يا شنبه، دليل كه كاري شروع كند و پندارد در آن خير است و شر بود. اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود، دليل بر شر او بود.

جابر مغربي گويد :

اگر روز شنبه است پندارد آدينه است، دليل كه دوست و هواخواه جهودان بود. اگر به خواب ديد يكشنبه است و پندارد آدينه است، دليل بود كه دوست و هواخواه اهل نفاق بود. اگر روز سه شنبه را روز آدينه پندارد، دليل كه دوست و هوادار اهل فساد بود. اگر روز چهارشنبه را روز آدينه پندارد، دليل كه دوست و هواخواه مفسدان بود. اگر روز پنج شنبه را روز آدينه پندارد، دليل كه دوست و هوادار اهل نعمت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

بهترين روزها اگر به خواب بيند، روز آدينه(جمعه) است، بعد از آن دوشنبه و پنج شنبه است و هر چند روز را روشن تر و صافي ترو با صفاتر بيند بهتر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترين روزها روز آدينه است و بعد از آدينه دوشنبه و پنجشنبه ديدن روز در خواب در شرايط عادي هيچ تعبيري ندارد و بي تفاوت است مگر اين که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمي گيرد. مگر اينکه غير طبيعي به نظر برسد به هر صورت ديدن روز در خواب نيکو است ولي اگر ناگهان ببينيد روز تاريک شد و غير معمول به شب رسيد. ديدن روز به حال غير طبيعي نيز خوب نيست. مثلا در خواب ببينيد که هنگام روز ستارگان آسمان ديده مي شوند، يا ماه و خورشيد در کنار هم در آمده اند خوب نيست.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد در ساعات روز به سر مي بريد ، نشانة اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهاي لذتبخش است .

2ـ اگر خواب ببينيد در روزي ابري و تيره به سر مي بريد ، نشانة شكست و ناكامي در پيمانهاي جديد است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.