تعبیر خواب ديوانگی

برای مشاهده « تعبیر خواب ديوانگی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ديوانگی

 

محمدبن سيرين گويد :

ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد :

هر كه بيند كه ديوانه شد است، دليل كه به فساد گرايد و ربا خوردن.

 

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه با ديوانه هم صحبت شد، دليل كه با مردي رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وي ملامت و بدنامي و فساد دين او را حاصل گردد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم که مورد سرزنش و شماتت واقع مي شويم. اگر ديوانه اي را ديديم که نمي شناختيم احتمال لغزش براي ما پيش مي آيد که بايد هوشيار و آگاه باشيم. اگر در خواب ديديم که خودمان ديوانه شده ايم سر زبان ها مي افتيم و کاري خلاف انجام داده يا انجام خواهيم داد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديوانگي : امور جهت مثبتي به خود خواهند گرفت

ديوانه زنجيري

بودن : خود را به دردسر انداختن

تيمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد تعادل روحي خود را از دست داده ايد ، علامت آن است كه مسئوليتي را به دوش خواهيد گرفت كه نتايج خوبي به بار نمي آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد كساني ديگر تعادل روحي خود را از دست داده اند ، نشانة آن است كه قرار دادي نامطلوب با كسي خواهيد بست ، كه بعدها درد و رنج برايتان به همراه خواهد داشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.