تعبیر خواب دوال

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دوال » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دوال

 

محمدبن سيرين گويد :

دوال به خواب ديدن، خير و منفعت باشد. بر قدر و قيمت آن جانور كه دوال از پوست او بود. اگر بيند دوال پاره پاره كرد يا از وي ضايع شد يا بسوخت، دليل كه به قدر آن وي را زيان و مضرت رسد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند دوال بسيار داشت و آن دوال ها از پوست جانوري بود كه گوشت آن حلال بود، دليل است كه به قدر آن وي را مال حلال حاصل شود. اگر به خلاف اين بيند، دليل است كه او مال حرام حاصل شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.