تعبیر خواب دست بند

برای مشاهده « تعبیر خواب دست بند » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دست بند

 

محمدبن سيرين گويد :

دست اورنجن كه دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستي. اگر بيند دست اورنجن سيمين داشت، دليل كه غم و اندوهش كمتر باشد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند پادشاهي دست اورنجن به وي داد، دليل است كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهر كند.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند در هر دو دست، دست اورنجن سيمين داشت، دليل كه او رامال و نعمت به رنج حاصل شود اگر بيند كه در دست مشركي دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است.

اول : برادر.

دوم : خواهر.

سوم : شريک.

چهارم : دوست.

پنجم : رفيق وهمراه.

ششم : فرزند.

هفتم : قوت و نيرومندي.

هشتم : توانائي.

نهم : ولايت وحکومت.

دهم : مال.

يازدهم : محبت.

دوازدهم : پيشه و زراعت.

ديدن اورنجن(ميله اي از طلا يا نقره که زنها در دست يا پا کنند) در خواب بر پنج وجه است.

اول : رياست.

دوم : حكومت.

سوم : مكروحيله.

چهارم : غم و اندوه.

پنجم : فرزند يا برادر.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان نيکو مي باشد. نوشته اند که دستبند براي زنان در خواب شوهر است و براي مردان غم و اندوه است و ميزان غم و اندوه به ارزش و بزرگي و کوچکي دستبند مربوط مي گردد. اگر در خواب ببينيد که دستبند بسته ايد به غم و اندوه گرفتار مي شويد يا بدهي بار مي آوريد ولي اگر زني ببيند که دستبند دارد به اندازه ارزاني و گراني آن با شوهرش روابط خوب ايجاد مي کند. نوشته اند که اگر زني در خواب ببيند دستبند گران بهايي بسته کار شوهرش رونق پيدا مي کند و شان و شخصيت مي يابد و سود عايدش مي شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *