تعبیر خواب درودگر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب درودگر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب درودگر

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر به خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد، دليل است مردم را نيكوخواه و مصلح است، ولكن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضي را نصيحت نكند و به طريقي معالجه خود را به ايشان نمايد، زيرا كه اصل چوب به خواب، نفاق است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

تراشيدن و بريدن و صاف كردن چوب در خواب ، دليل بر آموختن مطالب خوب و نيكو است يا بيننده خواب به سوى صلاح و درستى باز مى گردد ولى نفاق و دورويى در كرداراو خواهد بود.

ابراهيم كرماني گويد :

درودگر در خواب، مردي است كه مردمان را ادب و فرهنگ آموزد و مصلح كارهاي مردم است در راه دين و نفاق از ايشان زايل كند و چوب در خواب مرد مانند، كه از ايشان فساد و نفاق است. و درودگر را كار راست كردن چيزها است، از اين سبب درودگر در خواب معلم است، كه كودكان جاهل و نادان را دانش و فرهنگ آموزد و راه دين نمايد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.