تعبیر خواب دره

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دره

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند در دره اي شد، دليل كه در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند از دره بيرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.

 

ابراهيم كرماني گويد :

دره در خواب، دليل بر حج اسلام كند.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد در دره اي سرسبز راه مي رويد ، نشانة آن است كه در كار بزرگي پيشرفت خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در دره اي خشك و بي آب و علف راه مي رويد ، نشانة آن است كه در امور مختلف زندگي پيشرفت چنداني نخواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد در دره اي پر از لجنزار راه مي رويد ، نشانة آن است كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.