تعبیر خواب درباني

 

برای مشاهده « تعبیر خواب درباني » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب درباني

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه درباني مي كرد، دليل كه جاجتي كه دارد روا شود، از مردي بزرگ و عزت و جاه يابد. اگر بيند كه درباني ميكرد و در نبود، دليل كه خاص و مقرب پادشاه شود. اگربيند كه پادشاه او را از درباني معزول كرد، تاويلش به خلاف اين است.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر ديديد درباني در خانه شما ايستاده مال و دارايي شما به خطر مي افتد. کسي چشم طمع به پول شما مي دوزد يا از شما چيزي مطالبه مي کند که داريد و نمي خواهيد بدهيد. اگر ديديد خودتان جايي دربان شده ايد باطنا نگران پول و دارايي خويش هستيد يا حاجتي داريد که نمي خواهيد افشا کنيد و به کسي بگوييد. اگر ديديد خودتان جلوي در خانه خودتان نگهباني و درباني مي کنيد مال خود را خرج مي کنيد يا همسرتان پول شما را هدر مي دهد. اگر درباني را مقابل دري ايستاده ديديد و پشت آن در چيزي نبود يا احيانا جاده اي بود به سفر مي رويد و اگر پشت آن در خانه اي قرار داشت با شخصي بر مي خوريد که به شما احتياج دارد. کسي هست که از شما کمک مي خواهد و اگر آن خانه مجلل بود و مجلل تر و بزرگتر از خانه خودتان به نظر مي رسيد شما به کسي محتاج مي شويد و از او ياري مي طلبيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.