تعبیر خواب دبه روغن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دبه روغن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دبه روغن

 

محمدبن سيرين گويد :

دبه روغن درخواب، مردي امين بود كه مال كسان رادر خير و شر نفقه كند. اگر بيند دبه روغن داشت يا كسي بدو داد، دليل كه با مردي امين او را صحبت افتد به دوستي و از او خير يابد، به قدر بزرگي و كوچكي دبه. اگر دبه را چركين و كهنه بيند، دليل كه از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بيند دبه او ضايع شد از او جدا شود و ترك صحبت او بگويد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن دبه به خواب بر نه وجه است.

اول: مرد امين،

دوم: زن.

سوم: خادم.

چهارم: قوام واستواري دين.

پنجم:تندرستي و صلاح دين.

ششم: عمر درازوطولاني.

هفتم: مال و نعمت.

هشتم: خير و بركت.

نهم: ميراث از جهت زنان.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.