تعبیر خواب دارچين

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دارچين » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دارچين

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند دارچين بسيار داشت، دليل كه غمگين و متفكر شود. اگر بيند دارچين مي خورد غم اندوهش صعب تر بود.

 

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند دارچين جهت رفع علت مي خورد و او را سود داشت، دليل نيكي و صلاح است.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

دارچين تلخ کامي و فکر و خيال است. شايد غصه اي پيش نيايد و غم بزرگي نباشد اما تکدر و گرفتگي خاطر و فکر و خيال بيننده خواب را مي آزارد. اگر در خواب ببينيد دارچين مي خوريد، به هر طريق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگي خاطر مي شويد به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نيايد. اگر ديديد مثلا دارچين دم کرده را با رغبت و ميل مي نوشيد و از نوشيدن آن خوشتان مي آيد گناهي مرتکب مي شويد که بعدا براي شما اندوه و ناراحتي مي آورد. اگر ديديد دارچين به ديگران مي دهيد براي او ناراحتي به وجود مي آوريد که خودتان هم در آن سهيم هستيد. تر و خشک و کوبيده و نکوبيده دارچين يک تعبير دارد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.