تعبیر خواب خلقان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب خلقان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب خلقان

 

خلقان را جامه كهنه گويند و پوشيدن آن در خواب غم و اندوه است و درويشي كه بر مردم دير بماند.

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه جامه خلقان از تن خود بيرون آورد، دليل كه غم و درويشي از او دور شود، چيزهاي نو ديدن همه نيكوست، مگر موزه كهنه كه بهتر از نو بود.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند كه خلقان فروشي مي كند، بد بود و تجارت كردن جامه كهنه بد است، خاصه كه چرك و دريده بود. اگر جامه نو خريد و فروش كند نكوست و تجارت آن خير و منفعت بود.

اسماعيل بن اشعث و ابراهيم كرماني گويند :

جامه كهن فروختن نيك است، اما خريدن بد بود و خلقان فروش در خواب مردي است كه بدي از خود دور كند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.