تعبیر خواب خصومت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب خصومت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب خصومت

 

بدانكه خصومت كردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي خصومت كرد و بر وي غالب شد، تاويلش به خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند با والي آن ديار خصومت كرد و بر وي غالب شد، دليل كه از والي آن ديار بدو خير و منفعتي رسد. اگر به خلاف اين بيند دليل كه از وي بدو رنج و زيان رسد. اگر بيند پادشاه به خصومت رفت، دليل كه حاجتش روا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند با مردم بي سبب خصومت مي كرد، دليل كه مردم از زبان وي رنجور و اندوهگين شوند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *