تعبیر خواب خاک

برای مشاهده « تعبیر خواب خاک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب خاک

 

محمدبن سيرين گويد :

خاك به خواب ديدن كم و بسياري آن درم است اگر بيند كه در خانه او خاك بود، به درستي كه بي رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بيند بر خاك همي رفت يا خاك همي خورد يا خاك جمع مي كرد و بر مي داشت، دليل مال و درم است او را.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند خاك از خانه بيرون مي كشيد و پراكنده مي كرد، دليل كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند خاك از دست مي افشاند دليل كه به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن خاك در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال.

دوم: منفعت.

سوم: شغل وکار دنيا.

چهارم: فائده از قِبَل پادشاه يا فائده از قبل رئيس.

پنجم: فايده از سوي زن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب ديديد که خاک جمع مي کنيد موردي پيش مي آيد که پول مي اندوزيد و به جمع آوري مال مي پردازيد. اگر ديديد در خانه شما خاک زيادي انباشته است مالي بزرگ به شما مي رسد. اگر ديديد که با شتر خاک آورده ايد، همان طور که در قديم موسوم بود، ميراثي به شما مي رسد. اگر با اسب خاک آورديد از مردي جوان مرد به شما سود مي رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خويش آورديد مردي احمق وسيله و سبب مي شود که سودي به شما عايد گردد. اگر ديديد خاک را در هوا پراکنده مي کنيد و مي پاشيد مال خود را خرج مي کنيد يا به هدر مي دهيد. اگر ديديد خاکي را که آوررده ايد يا خاکي که هست سرخ است گرفتار هيجان و خشم مي شويد. اگر سبز بود تعبير چمن را دارد و اگر زرد بود، غير طبيعي است و ملال و بيماري را خبر مي دهد و چنان چه سياه بود غم و مصيبت است اگر از چاه خاک بيرون آورديد مالي به زحمت نصيب شما مي شود و اگر خاک را در چاه مي ريختيد کاري مي کنيد که زيان مالي متوجه شما مي شود . اگر ديديد از تپه اي خاک بر مي داريد مشکلي را آسان مي نمائيد و مانعي را سبک مي نمائيد که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودي به قدر خاک برداشته شده عايدتان مي گردد.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن خوردن خاک مال يثيمان باشد

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد خاك اطراف گلها و گياهان زيرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد كه موقعيتهاي مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد لباس شما خاكي است ، نشانة آن است كه تسليم قانون مي شويد ، يا ناچار خواهيد شد ، خانة خود را ترك كنيد .

3ـ اگر خواب ببينيد كسي روي شما خاك مي پاشد ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *