تعبیر خواب جُبّه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب جُبّه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب جُبّه

 

محمدبن سيرين گويد :

جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل كه زن او نيك راي و نيك سيرت است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زن او بدخوي و ناسازگار است. اگر بيندجبه او بدريد يا بسوخت، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن جبه در خواب، اگر بيند در زمستان در تن داشت، نيكوتر است و آن بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: قوت و نيرومندي.

سوم: شادي.

چهارم: منفعت.

جبه كهنه و کثيف غم و اندوه است.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند جبه نو داشت يا كسي بدو داد وبه رنگ سبز است، دليل كه زن پاكدامن بخواهد. اگر بيند جبه سفيد نو داشت، زني پارسا و باامانت است. اگر زرد بيند، زني بيمارگون است. اگر كبود است، زني متفكر و غمگين است. اگر سرخ بيند، زني معاشر است و با او سازگاري كم كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.