تعبیر خواب جواهرات

 

برای مشاهده « تعبیر خواب جواهرات » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب جواهرات

 

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن جواهر و مانند آن : سود زياد بدست آيد .

لوک اويتنهاو مي گويد :

جواهرات

آنها را ستايش کردن : ورشکستگي

کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهاي خائن است

خريدن آن : بدبختي

جواهري بر دست يا گردن داشت : کادوي زيبايي دريافت خواهيد کرد

داشتن جواهرات بسيار زياد : آينده اي کامياب

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوندِ علم و دين است و با همه كس نيكي و احسان كند. اگر خداوند دين نباشد، دليل كه خداوند غلامان شود و به قدر و قيمت گوهر او را مال حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر ببينده خواب درستكار و پارسا باشد و ببيند گوهرهايى را مى فروشد، علم و دين پيدا مى كند.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشيهاي فراوان است .

2ـ استفاده از جواهرات براي تزيين خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد ديگران دست بند يا انگشتري جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامي متمايز با مقام دوستان خود دست خواهيد يافت .

4ـ ديدن لباسهاي جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالي بي نظيري به شما رو مي آورد .

5ـ اگر خواب ببينيد جواهر به شما ارث رسيده است ، علامت آن است كه در زندگي به موفقيت چشمگيري دست خواهيد يافت .

6ـ اگر خواب ببينيد به كسي جواهر مي دهيد ، نشانة آن است كه اگر هشيار نباشيد حادثة خطرناكي شما را تهديد خواهد كرد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي جواهر مي گيرد ، علامت آن است كه با همسري دلخواه ازدواج خواهد كرد . اما اگر در خواب جواهري را گم كند ، نشانة آن است كه مردي او را با تملق و دروغ فريب مي دهد .

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

9ـ اگر خواب ببينيد جواهري مي خريد ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسايل عاطفي همواره موفق خواهيد بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.