تعبیر خواب جامه ی خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب جامه ی خواب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب جامه ی خواب

 

محمدبن سيرين گويد :

جامه خواب ديدن، به تاويل زن است. اگر بيند جامه خواب سفيد و پاكيزه است، دليل كه عيالش ديندار است و مستور. اگر بيند جامه خواب سياه بود، دليل كه از عيالش اندوه و رنج به او رسد و بعضي از معبران گويند: جامه سياه در خواب، پادشاه را نيكو و رعيت را بد است. اگر جامه خواب را كبود بيند، دليل كه او را به سبب عيال غم و اندوه و مصيبت رسد. اگر بيند كه جامه خوابش چركين و دريده است، دليل كه زن او چركين و پليد و ناسازگار است. اگر بيند جامه خوابش بسوخت، دليل كه عيالش بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن جامه خواب بر سه و جه است:

اول: زني نيك،

دوم: راحت و آساني،

سوم: رنج و اندوه و مصيبت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.