تعبیر خواب ترسيدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ترسيدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ترسيدن

 

محمدبن سيرين گويد :

ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي ترسد از كسي و نداند ترس او از كيست، دليل كه مكروهي از آن ترساننده به وي رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ترسيدن درخواب، نصرت است، اگر بيند از دزدي يا جانوري همي ترسيد، دليل كه از كساني كه به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن ترسيدن در خواب سلامتي بود

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگر از دزد ترسيديد از جانب خويشاوندان يا اهل بيت خود آسيب و زيان مي بينيد. امام جعفر صادق عليه السلام فرموده ترسيدن در خواب نصرت است.

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر خواب ببينيد كه موضوعى موجب ترس شما شده است، به اين معنا است كه در تلاش هستيد تا دشمنانتان را نابود سازيد.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر در خواب ببينيد كه به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ايد، بيانگر بروز مشكلات خانوادگى است. اگر در خواب ديگران را ببينيد كه از موضوعى ترسيده‏اند، بيانگر آن است كه چيزى شما را نگران مى‏ سازد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.