تعبیر خواب ترسائي

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ترسائي » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ترسائي

 

ابراهيم كرماني گويد :

اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت و گمراهي پديد آيد و اعتقاد در دين مسلماني ندارد.

جابرمغربي گويد :

اگر كسي اين خواب را بيند كه دشمني دارد، دليل است بر وي نصرت يابد، زيرا كه ترسا نصراني است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائي بيند كه مسلمان شد، دليل كه مسلمان شود و بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر ديد با ترسايان و مسيحيان صحبت داشت، دليل كه دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دين اسلام ضعيف است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.