تعبیر خواب تبيره

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تبيره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تبيره

 

به فارس طبل است. ديدن آن در خواب خبر مكروه و سخن دروغ است و كاري پيدا و روشن و اين جمله، دليل بر زننده آن كند.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد با تبيره پاي كوبد و رقص كند، دليل است بر غم و اندوه. اگر ديد او تبيره مفرد همي زد، دليل كه سخن باطل گويد، يا كاري ناصواب كند و بدان مشهور شود.

 

بعضي از معبران گويند:

تبيره درخواب آواز خوش و باطل است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد تبيره مي زد، دليل كه كارهاي باطل كند با شعت، كه در او هيچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده كه دهد جمله دروغ باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن تبيره در خواب، كاري است كه به ناداني كرده شود و عاقبت آن كار ظاهر، باطل است و تبيره زدن در خواب، مردي است كه دروغ شيرين و آراسته گويد به ظاهر و در باطن مردمان را غيبت كند و سخنان زشت گويد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.