تعبیر خواب بیهوشی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بیهوشی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بیهوشی

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر کسی ببیند بیهوش شد ، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را کاری پیش آید ، که در آن سرگشته و متحیر گردد ، و لکن سرانجام کارش نیکو گردد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

بیهوشی در خواب بر دو وجه است

اول : دشواری کارها

دوم : تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی

 

مولف می گوید :

اگر ببیند او را با ماده بیهوش کننده یا سرنگ یا غیره بیهوش کردند آن طور که قدرت جسمانی و عقلانی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

بیهوش شدن در خواب : توبه باید کرد .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است .

شما بیهوش و زخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو می شوند .

یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است .

بچه ها بیهوش می شوند : ناکامی در عشق

اشخاص دیگر بیهوش می شوند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.