تعبیر خواب بینی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بینی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بینی

 

حضرت دانیال (ع) می گوید :

بینی در خواب ، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر و جاه بیننده است . اگر ببیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل است بر نقصان قدر و منزلت وی . اگر ببیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد . اگر ببیند که سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود .

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود ، دلیل که از مهتری منفعت یابد . اگر ببیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد ، چون کرم و مگس و مانند این ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر ببیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد . اگر ببیند که سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل که کار بر وی بسته شود . اگر ببیند سخن در بینی می گوید ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر ببیند که پوست سر بینی او رفته بود ، دلیل که او را زیانی افتد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که از بینی او خون می آید ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر کسی ببیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود ، دلیل که با زن عاقله جمع شود . اگر ببیند که سر بینی او بریده است ، دلیل که فرزند خویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود .

اگر کسی ببیند که چیزی به کراهت در بینی او شد ، دلیل بر خشم و نیکی است . اگر ببیند که خون از بینی او بیرون آمد ، چنانکه تن او خون آلود گردید ، دلیل که مالی حرام به وی رسد و اگر ببیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود . اگر ببیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت ، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد . اگر ببیند بینی او بر زمین افتاد ، دلیل که او را دختری رسد . اگر ببیند بینی خود را همی شست ، دلیل که مردی زن او را بفریبد . اگر ببیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد ، دلیل که اگر چهارپای دارد ، بچه آورد و به قول بعضی از معبران ، خون آمدن از بینی مال است ، که از پادشاه آن دیار به وی رسد .

 

اسماعیل بن اشعث می گوید :

اگر ببیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است ، یا کم از آن ، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند . اگر ببیند در بینی او بوی خوش رفت ، دلیل است او را فرزندی مصلح بود . اگر ببیند در بینی او بوی ناخوش رفت ، تاویلش به خلاف این است .

 

جاحظ می گوید :

اگر ببیند بینی ندارد ، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد . اگر ببیند او را دو بینی است ، دلیل که در میان او و عیال اختلاف افتد . اگر ببیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت ، دلیل که او را از آن کس منفعتی رسد . اگر بیننده خواب زن بود ، دلیل که او پسری مصلح آید . اگر ببیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ، دلیل است از آن شخص خشمی فرو خورد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است

اول : عز و سرافرازی

دوم : مال

سوم : بزرگی و عظمت

چهارم : فرزند

پنجم : عیش و زندگی خوش

 

فروید می گوید :

اگر ببیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد .

اگر ببیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان به جاهای دشوار می کشد .

اگر ببیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می رسد . بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شود .

اگر ببیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شود اما خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می شود .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس . اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنانچه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم . سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنانچه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش و نقصان روزی می شویم . از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید . اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید . از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنانچه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید . اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد . بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنانچه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می شود . داشتن دو بینی اختلاف و جدایی بین زن و شوهر است . اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد . اما آب بینی : از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است . اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید . فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد . اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود . اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود .

۲ـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید .

۳ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند .

۴ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که با مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .

 

لیلا برایت مى ‏گوید :

اگر در خواب بینى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است که در انجام بعضى از کارهایتان دچار شکست مى ‏شوید . اگر در خواب نتوانید با بینى خود نفس بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *