تعبیر خواب بیماری

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بیماری » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بیماری

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که بیمار است ، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد . اگر ببیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت ، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و بر خطر بوده باشد که بمیرد ، اما اگر ببیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت ، دلیل که زود از بیماری شفا یابد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند بیمار و برهنه است ، دلیل که زود بمیرد. معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد .

 

جابر مغربی می گوید :

بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت ها .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

اگر کسی ببیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید ، دلیل که از غم ایمن شود .

اگر از بیماری قانع و راضی و شاکر بود ، تاویلش به نیکی و صحت است .

اگر ببیند بیمار و برهنه است ، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند . چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد . اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده ، از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است ، می میرد .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بیماری : کسب ثروت از راه های کثیف

پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست .

۲ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .

۳ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .

۴- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیمار هستید : ناکامی در عشق

بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر

بستگان بیمار هستند : بدبختی

دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود .

از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .

یک زن خواب ببیند که نزدیک بیمار است : او نا امید است .

نامزد یا دوستتان بیمار است : از یک خوشی صرف نظر می کنید .

اشخاص دیگر بیمار هستند : یک نفر که شما او را می شناسید به زندان می رود .

تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی

شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس می کند .

بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید .

شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *