تعبیر خواب بیت المعمور

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بیت المعمور » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بیت المعمور

 

خانه ای است در آسمان چهارم ، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان است .

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر کسی ببیند در بیت المعمور شد ، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد . اگر بیت المعمور را بر زمین ببیند ، دلیل که به پادشاه عالم و عادل پیوسته شود . اگر ببیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت ، دلیل که اجل وی نزدیک باشد . اگر ببیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد ، دلیل که از دنیا برود . اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی نماز کرد ، دلیل که همه حاجات او روا شود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند از زمین تا بیت العمور گشاده است ، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کنند . اگر ببیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر وی طواف می کردند ، دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.