تعبیر خواب بُرد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بُرد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بُرد

 

محمد بن سیرین می گوید :

بهترین جامه ها بُرد است . اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفید است یا جامه نو از برد پوشیده بود ، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر ببیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود ، تاویلش به خلاف این است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد ، خاصه چون برد از پنبه بود . اگر ببیند در وی ابریشم است ، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.