تعبیر خواب بوم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بوم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بوم

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند بومی داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که مردی دزد را قهر کرد . اگر ببیند گوشت بوم می خورد ، دلیل که به قدر آن گوشت ، مال از مردی دزد بخورد . اگر ببیند که بچه بوم داشت ، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث . اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد . اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید . اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.