تعبیر خواب بوق زدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بوق زدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بوق زدن

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست ، دلیل که مردم را از سر خود آگاه کند . اگر ببیند بوق می زند ، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بوده است .

 

جابر مغربی می گوید :

بوق زدن به تاویل ، مردان را مصیبت است و زنان را رسوایی و ظاهر شدن راز ایشان

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است

اول : خبر دروغ

دوم : سخن مکروه و ناپسند

سوم : ظاهر شدن راز

چهارم : مصیبت و گناه

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گویی و خیانت . ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم . در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم . هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد . در مورد دوم یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد . برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است . چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند ، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد ، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد . اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم . اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند ، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .

۲ـ دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانه وقوع مرگ یا تصادف است .

۳ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانواده شما همواره تفاهم حکم فرماست .

۴ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *