تعبیر خواب بوریا

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بوریا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بوریا

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر کسی بوریا ببیند ، دلیل که مردی است خسیس و نیز ، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد . اگر دید بوریا ببافت و سپری شد ، دلیل که شغل خویش را تمام کند . اگر ببیند از بوریا ازار خانه می بافت ، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند بوریا داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را از زنی منفعت رسد ، به قدر کوچکی و بزرگی بوریا

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

بوریا در خواب بر سه وجه است

اول : منفعت

دوم : خواستن زن

سوم : به کدخدائی خود مشغول بودن (مشغول شدن به کار دامادى و زناشویى خود)

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است . بوریا در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست . بوریا در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت که احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولی حالا بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهایی که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شود . از جمله چیزها همین بوریا است . ابن سیرین می گوید بوریا در خواب مردی است بخیل و خسیس و زنی است بی اصل و نسب لیکن با برداشتی که امروز نسبت به بوریا داریم و کاربرد آن که کاملا متفاوت شده است این تعبیر نمی تواند درست باشد . اگر در خواب دیدید که بوریایی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو . اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهایی که دارید باقی خواهید ماند و چنانچه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت . اگر کسی بوریائی به شما داد یا بوریائی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شود . اگر مرد مال دار و قدرتمندی هستید دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند و اگر مردمی کم درآمد و بی تامین هستید خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل . بوریای کهنه در خواب زن پیر است . پیر زنی که بی آزار است و مفید به حد توانایی .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *