تعبیر خواب بهشت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بهشت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بهشت

 

محمد بن سیرین می گوید :

بهشت در خواب دیدن ، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی . اگر ببیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود ، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند ؛ لیکن سود ندارد . اگر ببیند با حوران بهشت همی بود ، دلیل که نزع بر وی آسان شود . اگر ببیند در بهشت مقیم شد ، لیکن وی نگذاشتند ، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است . اگر ببیند در بهشت به روی او بسته شد ، دلیل که مادر و پدر از وی ناخشنود باشند . اگر ببیند به نزدیک بهشت شده ، بازگردید ، دلیل که بیمار شود به حال مرگ ، لیکن از آن شفا یابد . اگر ببیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست ، دلیل که مراد دو جهانی یابد . اگر ببیند وی را از خوردن شراب و شر منع کردند ، دلیل بود بر تباهی دین وی . اگر ببیند از میوه های بهشت کسی بدو داد ، دلیل که آن کس را از علم وی بهره رسد . اگر ببیند در بهشت آتش انداخت ، دلیل که از باغ کسی چیزی به حرام بخورد . اگر ببیند از حوض کوثر آب خورد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر ببیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند ، دلیل که دلارامی یا کنیزکی به زنی بخواهد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است ، دلیل که از کسی خرم و شادمان شود و نعمت یابد . اگر ببیند در جایگاه بلند نیکو بود ، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است ، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد ، یا با توانگری یا با عالمی بزرگوار . اگر ببیند سوی بهشت می رفت ، دلیل که به راه حق پیوسته است .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است

اول : علم

دوم : زُهد

سوم : منت

چهارم : شادی

پنجم : بشارت

ششم : ایمنی

هفتم : خیر و برکت

هشتم : نعمت

نهم : سعادت

اگر به خواب دید که در بهشت است ، دلیل بر مراد هر دو جهانی خواهد رسید و به دست او خیرات بسیار رود ، چون مصلح است .

اگر نه به بیماری یا به بلایی مبتلا شود ، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود و مردمان از علم او منفعت یابند .

اگر شخص صالح و پارسایى ببیند که در بهشت است ، به بیمارى و بلاى سخت دچار مى شود و ثواب اهل بهشت را مى یابد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است . زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم ، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا آمده و با ما حرف می زند . این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است . پس وقتی در خواب احساس کردیم جایی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم . اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آنجا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ ، روباه ، کفتار ، کرکس ، موش و خفاش ، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید . از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید . اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهایی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهایی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید . اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید . اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست . اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید . به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن بهشت : آرامش و خوشبختی

بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن بهشت : مقصود حاصل گردد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن بهشت در خواب ، بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین است . اگر در خواب ببینید در بهشت هستید ، نشانه ‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهید بود . خوردن میوه ‏ى بهشتى در خواب ، نشانه‏ آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دیدن خواب بهشت ، نشانه یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانه داشتن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانه داشتن کودکانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که به سرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید در باغ های بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانه آن است که کارهایی که به نظر ساده و امکان پذیرند ، در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *