تعبیر خواب بهار

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بهار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بهار

 

محمد بن سیرین می گوید :

بهار در وقت بهار پادشاه است . اگر در خواب ببیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل ، چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید ، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه رنج و مضرت رسد . اگر ببیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه ، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد . اگر بهار را به وقت خود به اعتدال ببیند ، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه ، قوت و نصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تاویل فصل پاییز همین است .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بهار ، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد . حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده . چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب . در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده خواب مبشر تعادل یا بهبود زندگی است . چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است و احساس کنید که همه این خوبی ها به مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت . بهار راسا در خواب دیدنی نیست اما می توانید جلوه بهار را در اشیا و گیاهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی . اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار است اما نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید . روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است و خوش بینی در برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانه آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *