تعبیر خواب بنیاد نهادن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بنیاد نهادن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بنیاد نهادن

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند بنیاد نو نهاد ، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود . اگر ببیند بنیادی در جای مجهول و نداند که از آن کیست ، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا . اگر ببیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد ، دلیل که فایده و روزی حلال یابد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد ، دلیل که مال او از حرام حاصل شود . اگر ببیند بنائی از خشت خام برهوا نهاد ، دلیل که همت او بلند شود در کار دین . اگر ببیند بنای دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد ، دلیل که در امل و کارهای دنیا مغرور است . اگر بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند ، دلیل که منفعت یابد . اگر ببیند بنا را از خشت پخته برآورد ، دلیل که منفعت یابد از پادشاه . اگر ببیند بنا از خشت خام و گل برآورد ، دلیل که منفعت از مردم عامه یابد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

اگر کسی ببیند که شهری بنا کرد ، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد .

اگر ببیند قلعه بنا کرد ، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود .

اگر ببیند کوشکی (قصر کوچکی) بنا کرد ، دلیل که به کار دنیا مشغول شود .

اگر ببیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست . دلیل که نفقه ها و خیرها و نعمت های زیادی ببیند .

اگر ببیند مسجدی را بنا کرد ، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد .

اگر ببیند بنای مناره نهاد ، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود .

اگر ببیند طرازی (زینتی و تزئینی) بنا کرد ، دلیل که زنی خواهد .

اگر ماده ای بنا کرد ، دلیل که در غم و رنج افتد .

اگر ببیند باغی بنا کرد ، دلیل که زنی پارسا و توانگر بخواهد .

اگر ببیند گورستانی بنا کرد ، دلیل که به کار آخرت مشغول شود .

اگر ببیند قبه ای (قنبد) بنا کرد ، دلیل که قدر و منزلت جوید .

بدان که هر بنائی که بنهد و تمام نماید ، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود . اگر ببیند این بنا تمام نکرد ، کارش ناتمام بماند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.